เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

หมู่ที่ 1 ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน5 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 5 ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 15 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 7 มีไฟฟ้าใช้จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 8 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 9 มีไฟฟ้าใช้จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 10 มีไฟฟ้าใช้จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 11 ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 1 ครัวเรือน
หมู่ที่ 13 ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 3 ครัวเรือน


การประปา

ประชาชน 10 หมู่บ้าน มีระบบประปาใช้กันอย่างทั่วถึงการสื่อสาร

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน5 แห่ง


จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการส่งเสริมการเกษตร
มีแม่น้ำไหลผ่านสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับตัวเมืองอำเภอหล่มเก่าสามารถส่งเสริมทาง ด้านเศรษฐกิจได้
การคมนาคมสะดวก แต่ละหมู่บ้านไม่ห่างไกลกัน0.01s. 0.50MB