นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 10,705 คน

สภาพสังคม
สภาพสังคมของตำบลหล่มเก่า มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์ รวมจิตใจของประชาชน
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน4 แห่ง
สอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 4 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
สอนระดับปฐมวัย – อนุบาล จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระดับตำบล(กศน.) จำนวน 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า จะนับถือศาสนาพุทธ โดยศาสนาสถานในพื้นที่ ดังนี้

วัด จำนวน 4 แห่ง(ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,2,11 และ หมู่ที่ 13)
สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง(ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,8,9 และ หมู่ที่ 13)
ศาลเจ้า จำนวน 6 แห่ง(ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,7,8,9,11 และ หมู่ที่ 13)

การสาธารณสุข
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน10 แห่ง
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านจำนวน10 แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน1 แห่ง

หน่วยธุรกิจ
ปั้มน้ำมัน และก๊าซ จำนวน2 แห่ง
โรงสีจำนวน5 แห่ง
รีสอร์ท จำนวน1 แห่ง
ร้านค้าจำนวน40 แห่ง
บ้านเช่า/ห้องเช่า จำนวน5 แห่ง
โกดังจำนวน14 แห่ง
ห้องเย็น จำนวน4 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์จำนวน2 แห่ง
ร้านอินเตอร์เน็ต/เกมส์ จำนวน1 แห่ง
อู่ซ่อมรถจำนวน7 แห่ง
โต๊ะสนุกเกอร์ จำนวน1 แห่ง
ร้านค้าของเก่าจำนวน3 แห่ง
หน่วยธุรกิจอื่นๆ จำนวน2 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 3 รุ่นจำนวน 412 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่นจำนวน 250 คน
อปพร. จำนวน 1 รุ่นจำนวน 110 คน
อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุดจำนวน 12 คน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่จำนวน 100 คน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล จำนวน 1 คณะจำนวน 15 คน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 1 กลุ่มจำนวน 110 คน
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่ จำนวน 150 คน
เปลี่ยนภาษา