เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคมภายในตำบลหล่มเก่า ใช้การคมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์เป็นหลักในการคมนาคมติดต่อ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเส้นทางที่สำคัญดังนี้ คือ

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2052สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 203 สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง

การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง

ใช้ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง เชื่อมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2052 ติดต่อกับตำบลวังบาล
ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 203ติดต่อกับตำบลวังบาล


แหล่งน้ำในตำบล

แหล่งธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย
บึง, หนองน้ำและอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
สระเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
ฝาย จำนวน 6 แห่ง
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 5 แห่ง
บ่อบาดาล จำนวน 28 แห่ง
บ่อน้ำโยก จำนวน 10 แห่ง


สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง


พืชเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจ ไ ด้แก่ ข้าว, ยาสูบ, มะขาม, ถั่วเหลือง, ข้าวโพดทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่

มีลำน้ำพุงไหลผ่านสามารถสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
มีป่าสาธารณประโยชน์จำนวน 2 แห่ง คือ ป่าห้วยน้ำใสห้วยคูณ
0.02s. 0.50MB