นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 10,634 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมภายในตำบลหล่มเก่า ใช้การคมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์เป็นหลักในการคมนาคมติดต่อ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเส้นทางที่สำคัญดังนี้ คือ

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2052สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 203 สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง

การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง

ใช้ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง เชื่อมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2052 ติดต่อกับตำบลวังบาล
ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 203ติดต่อกับตำบลวังบาล

แหล่งน้ำในตำบล


แหล่งธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย
บึง, หนองน้ำและอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
สระเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
ฝาย จำนวน 6 แห่ง
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 5 แห่ง
บ่อบาดาล จำนวน 28 แห่ง
บ่อน้ำโยก จำนวน 10 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง

พืชเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจ ไ ด้แก่ ข้าว, ยาสูบ, มะขาม, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด


ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่

มีลำน้ำพุงไหลผ่านสามารถสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
มีป่าสาธารณประโยชน์จำนวน 2 แห่ง คือ ป่าห้วยน้ำใสห้วยคูณ


การไฟฟ้า
หมู่ที่ 1 ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน5 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 5 ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 15 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 7 มีไฟฟ้าใช้จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 8 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 9 มีไฟฟ้าใช้จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 10 มีไฟฟ้าใช้จำนวน ทุกครัวเรือน
หมู่ที่ 11 ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 1 ครัวเรือน
หมู่ที่ 13 ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 3 ครัวเรือน

การประปา

ประชาชน 10 หมู่บ้าน มีระบบประปาใช้กันอย่างทั่วถึง


การสื่อสาร
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน5 แห่ง

จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการส่งเสริมการเกษตร
มีแม่น้ำไหลผ่านสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับตัวเมืองอำเภอหล่มเก่าสามารถส่งเสริมทาง ด้านเศรษฐกิจได้
การคมนาคมสะดวก แต่ละหมู่บ้านไม่ห่างไกลกัน
เปลี่ยนภาษา