นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 10,633 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอหล่มเก่า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอหล่มเก่า มีระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 61 ตร.กม. หรือ 37,500 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตำบลศิลา
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำพุงไหลผ่านตอนกลางของตำบล


จำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,064 คน แยกเป็น

ชาย 2,446 คนคิดเป็น ร้อยละ 48.30
หญิง 2,618 คนคิดเป็น ร้อยละ 51.70

จำนวนครัวเรือน 1,469 ครัวเรือน
ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 83.02 คน/ตารางกิโลเมตร


เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า มีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1 บ้านหนองบัวแก้ว 337339676204
2หินกลิ้ง 373399772202
5หล่มเก่า146144290121
6กุดช้าง 535911249
7วัดทุ่งธงไชย 17720438195
8วังเวิน420439859196
9พรวน9310419779
10วังแข้20421541993
11วัดทุ่งธงไชย346375721216
13 เหล่าเพิ่ม 297340637214

อาชีพในตำบล
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80
อาชีพรับราชการ ร้อยละ 5
อื่นๆ ได้แก่ อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 15
เปลี่ยนภาษา