เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานกองคลัง6724 ก.พ. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะสำหรับงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน1632 ธ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคำอ้าย บุญเหลือ หมู่ที่ 8 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์22017 ธ.ค. 61
เผยแพร่ราคากลาง งานโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางสายวัดทุ่งธงไชย-โจะโหวะ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย2129 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB