เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจ๊ะโหวะ) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์133 พ.ย. 63
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256479 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)267 ต.ค. 63
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อถังรองรับขยะสำหรับงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน2417 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตฯ บริเวณสามแยกสายวังสิม-บ้านนางมารี จันเขียน หมู่ที่7 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2511 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายภูษิต ชัยบูรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3410 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสมพร ทองเหมาะ หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2110 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมะขามข้างโรงเย็น หมู่ที่ 6 บ้านกุดช้าง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2210 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางแก้ว ดวงปิ่นตา หมู่ที่ 9 บ้านพรวน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1910 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายบุญธรรม กันตุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2910 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน4222 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินสว่าง หมู่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์4414 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)3314 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3629 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3024 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจะโหวะ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3819 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจะโหวะ หมู่ที่11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์4012 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเนินสว่าง หมู่ที่ 5บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์4012 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางสาวประดิษฐ์ บุญจันทร์เชย หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3612 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการงานจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ อบต.หล่มเก่า หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์415 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB