เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านวัดทุ่งธงไชย โดยเปลี่ยนพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ (ซัมเมอร์ท ขนาด 1 แรงม้า) จำนวน 1 ชุด716 ก.พ. 64
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ171 ก.พ. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ.2563)236 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวิรัช นากทองดี) หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์729 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุดวัดป่า) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1025 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวิรัช นากทองดี) หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3624 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสุกัน จอมศรี) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3324 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายอุดม ทาขาว–นานายแสวง โลกนิยม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3424 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุดวัดป่า) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2922 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายนิพนธ์ กางถิ่น ถึง บ้านนายสมัย) หมู่ที่ 9 บ้านพรวน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2522 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3222 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายอุดม ทาขาว–นานายแสวง โลกนิยม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2521 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2918 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลำลอง (ซอยข้างหนองขาม) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์394 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจ๊ะโหวะ) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์433 พ.ย. 63
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564379 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)527 ต.ค. 63
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อถังรองรับขยะสำหรับงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน5217 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตฯ บริเวณสามแยกสายวังสิม-บ้านนางมารี จันเขียน หมู่ที่7 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์5211 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายภูษิต ชัยบูรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์5610 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB