นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 22,660 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าที่เรือตรีมงคล ท้องฟ้า

  ปลัด อบต.หล่มเก่า

 • นางนันทนาพร เนาว์แก้ว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัด

 • -

  -

 • นางสาวอภิสรา แก้วครอง

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายสนธยา บุญสิงห์

  จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 • นางปริญญากูล ชัยเทือง

  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

 • นายรัฐภูมิ กระทู้

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 • นายดำรงศักดิ์ แพงพงษ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชาลี ป้องท้าว

  นักการภารโรง

 • นางสาวไพรัช ขวัญคง

  คนครัว

กองคลัง

 • นางอนงค์นาฎ เหล่ายิ่ง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางดวงนภา แก้วสายตา

  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายนนท์กตตณ์ บัวกมลวรรณ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าที่ รต.ทัศน์พล แก้วสายตา

  นายช่างโยธา

 • นายเกรียงไกร ประทุมสาย

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายคำหล้า ทองย้อม

  คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นายภราดร จำปาแดง

  นักวิชาการศึกษา รก.หน.การศึกษา

 • นางปฑิตตา พรมภักดิ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางนงค์นุช ลาทอง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางทองสุข จักรคำ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวรัตนา มลเทียน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางฉายชล กันเกียว

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสมจิตร์ อินทโชติ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนิรมล แก้วชัยยา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • ว่าที่เรือตรีมงคล ท้องฟ้า

  ปลัด อบต.รก.หน.ส่วนสาธารณสุข

 • นางสาวสุภาภรณ์ ทองเติม

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นายสมเกียรติ วันชื่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายคำผ่อง กันจง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายชำนาญ คำบุ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายทศพร กันทอง

  คนงานประจำรถขยะเปลี่ยนภาษา