เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิโรจน์ ศรีธรรม

  นายกอบต.หล่มเก่า

 • นายพงษ์พิพัฒน์ โถเมือง

  รองนายกอบต.หล่มเก่า

 • นายมานิตย์ สารีสังข์

  รองนายกอบต.หล่มเก่า

 • นายไพบูลย์ เย็นวัฒนา

  เลขานุการนายกอบต.หล่มเก่า0.02s. 0.50MB