นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 10,623 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายชัยณรงค์ พันธุ์จงกล

  ประธานสภาอบต.หล่มเก่า

 • นายพัน แก้วเกิด

  รองประธานสภาอบต.หล่มเก่า

 • ว่าที่เรือตรีมงคล ท้องฟ้า

  เลขานุการสภาอบต.หล่มเก่าสมาชิกสภา

 • นายบุญเลิศ ทองเวียง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสมศักดิ์ ทองยศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวัชรพงษ์ ธนาคารสุวรรณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมศรี แปลงไธสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายวรนรรถ ผ่องใส

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางเสน่ห์ เจริญทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสุรพล ทองคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายบรรดล สายอุ่นใจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายพิเชษฐ บุญยิ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางนงลักษณ์ ก้อนเทียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางศิริรัตน์ แก้วแย้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายมนัส กระทู้

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายบุญเสริม จันสา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายประทาน กินเย็น

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางเยาวมาลย์ ศรีมูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายไกรสุข นาสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสมชาย นาคดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายประธาน แก้วทูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 13เปลี่ยนภาษา