นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 22,652 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเกษตรกรรมคุณภาพ วัฒนธรรมประเพณีดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน "

เปลี่ยนภาษา