เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651526 ต.ค. 63
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25631431 ส.ค. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25632731 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก4926 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลหล่มเก่า ประจำปี 25631621 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น5219 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนักบริบาล5614 ส.ค. 63
ซ่อมบ้านคนพิการตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623219 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มพูนรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรกระเป๋าผ้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าไทหล่ม)3019 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี ตำบลหล่มเก่า ประจำปี 25625019 ก.ค. 63
"แจ้งเลื่อนกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)"557 พ.ค. 63
ประกาศการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)3185 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2563เพื่อเข้าเรียน8411 มี.ค. 63
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ 16020 พ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า163 ต.ค. 62
ประมวลรูปภาพโครงการปั่นเก็บเพื่อสุขภาพ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน2510 ก.ค. 62
ประมวลรูปภาพเขตปลอดโฟม191 ก.ค. 62
ภาพกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว1714 มิ.ย. 62
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน176 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลหล่มเก่า 2314 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB