เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563931 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก1226 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2419 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนักบริบาล2314 ส.ค. 63
ซ่อมบ้านคนพิการตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621919 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มพูนรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรกระเป๋าผ้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าไทหล่ม)1919 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี ตำบลหล่มเก่า ประจำปี 25622319 ก.ค. 63
"แจ้งเลื่อนกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)"467 พ.ค. 63
ประกาศการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)1735 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2563เพื่อเข้าเรียน7211 มี.ค. 63
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ 14620 พ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า113 ต.ค. 62
ประมวลรูปภาพโครงการปั่นเก็บเพื่อสุขภาพ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน1510 ก.ค. 62
ประมวลรูปภาพเขตปลอดโฟม121 ก.ค. 62
ภาพกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว1214 มิ.ย. 62
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน116 มิ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลหล่มเก่า 1614 มี.ค. 62
ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา158 มี.ค. 62
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนันบ้า)50715 ส.ค. 61
เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หล่มเก่า6406 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB