เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25631831 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก3226 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3819 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนักบริบาล3314 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 25622820 ก.ค. 63
ซ่อมบ้านคนพิการตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622519 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มพูนรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรกระเป๋าผ้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าไทหล่ม)2319 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี ตำบลหล่มเก่า ประจำปี 25623119 ก.ค. 63
บริการน้ำอุปโภคให้ประชาชน2822 มิ.ย. 63
ดับเพลิงบริเวณบ่อขยะ3522 มิ.ย. 63
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน5620 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ578 พ.ค. 63
ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ518 พ.ค. 63
"แจ้งเลื่อนกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)"517 พ.ค. 63
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น877 พ.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่อบต.หล่มเก่า ครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 8 เมษายน 2563655 พ.ค. 63
ประกาศการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)2275 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2563เพื่อเข้าเรียน7911 มี.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง614 มี.ค. 63
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ 15120 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB