เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2563อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมให้ความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาประจำปี 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสามเณร ตำบลลานบ่าอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การประชุมสภาองค์การบริิหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว880) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว221) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พช0218/2470) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ (พช0023.16/ว870) กองคลัง,การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การออกตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว876) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การติดตามผลการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว875) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว874) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯลฯ (พช0023.16/ว871) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติฯลฯ (พช0023.16/ว869) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (พช0218/ว865) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯลฯ (พช0023.16/ว218) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว217) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/69 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB