เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 283 เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 287 เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPAobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 286 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 285 เรื่อง จัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ และกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.3/ว 283 เรื่อง แจ้งคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 282 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19 obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 921 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยาobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/66 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB