เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)138 ก.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5, 8, 11 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 2325 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1325 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรวน-โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หมู่ที่ 9 บ้านพรวน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1919 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)237 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน2631 พ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเหมือง (จากเหมืองกกโพธิ์ถึงนานายนิมิต ชมพูทีป) หมู่ที่ 10 บ้านวังแข้ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 2817 พ.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25624316 พ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาแม็คโครปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ อบต. หล่มเก่า372 พ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ (ซัมเมอร์ท ขนาด 1.5 แรงม้า) หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์371 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)3823 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1766 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแก้ว-บ้านหินกลิ้ง หมู่ที่ 10 บ้านวังแข้ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์7229 ม.ค. 62
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณข้างอาคาร ศพด. หมู่ที่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์6528 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสังเวียน กินตา หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์8823 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตีนภู หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์6823 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหนองบัวแก้ว-บ้านหินกลิ้ง) หมู่ที่ 10 บ้านวังแข้ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์8017 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาตีนภู) หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1128 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์644 ม.ค. 62
เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง7225 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB