เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621616 พ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาแม็คโครปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ อบต. หล่มเก่า92 พ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ (ซัมเมอร์ท ขนาด 1.5 แรงม้า) หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์121 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)1523 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1456 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแก้ว-บ้านหินกลิ้ง หมู่ที่ 10 บ้านวังแข้ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์4329 ม.ค. 62
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณข้างอาคาร ศพด. หมู่ที่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3928 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสังเวียน กินตา หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์5823 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตีนภู หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์4623 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหนองบัวแก้ว-บ้านหินกลิ้ง) หมู่ที่ 10 บ้านวังแข้ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์4917 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาตีนภู) หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์788 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์414 ม.ค. 62
เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง5025 ธ.ค. 61
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 5225 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคำอ้าย บุญเหลือ หมู่ที่ 8 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์5717 ธ.ค. 61
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์เลขที่ 417-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6315 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดทุ่งธงไชย-โจะโหวะ หมู่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย6814 พ.ย. 61
เผยแพร่ราคากลาง งานโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางสายวัดทุ่งธงไชย-โจะโหวะ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย619 พ.ย. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628110 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB