แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว130) 2 เม.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 37 (มท 0807.3/ว128) 2 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 13 เพิ่มเติม(มท 0807.3/ว138) 2 เม.ย. 2553
ซักซ้อมการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว654) 2 เม.ย. 2553
การรายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม (มท 0804.2/ว631) 2 เม.ย. 2553
การสำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว653) 2 เม.ย. 2553
ขอเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมโครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี 2553 (รุ่นที่ 1) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว81) 2 เม.ย. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 1 เม.ย. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 9 (มท 0893.4/ว643) [บัญชีรายชื่อฯ] 1 เม.ย. 2553
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว638) 1 เม.ย. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว630) 1 เม.ย. 2553
การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว645) 1 เม.ย. 2553
หารือการบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (มท 0809.4/ว633) 1 เม.ย. 2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท้องถิ่นอำเภอของ สพบ. (มท 0802.4/ว128) 31 มี.ค. 2553
ขอให้ส่งข้อมูลผลการดำเนินการ (มท 0804.1/ว5) 31 มี.ค. 2553
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว007) 31 มี.ค. 2553
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว629) [แบบรายงานผลการดำเนินการฯ (แบบ ปภ.สถจ.1และแบบ ปภ.สถจ.2)] 31 มี.ค. 2553
การบันทึกข้อมูลโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ PFMS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว620) 30 มี.ค. 2553
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 30 มี.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2552 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 30 มี.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [499]