ขอเชิญรับชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว64) 13 ม.ค. 2553
แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (มท 0891.3/ว41) 13 ม.ค. 2553
ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ 13 ม.ค. 2553
สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนปลอดฝุ่น พัฒนาแหล่งน้ำ และก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว77) 13 ม.ค. 2553
บันทึกช่วยจำสรุปผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว66) 12 ม.ค. 2553
การดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว42) 12 ม.ค. 2553
การดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่แกนนำที่ปฏิบัติหน้าที่การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว79) 12 ม.ค. 2553
เงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว78) 12 ม.ค. 2553
สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนปลอดฝุ่น พัฒนาแหล่งน้ำ และก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว77) 12 ม.ค. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (มท 0803/ว74) 12 ม.ค. 2553
การดำเนินการตามข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา (มท 0804.3/ว106) 12 ม.ค. 2553
หารือเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (มท 0804.3/ว30) 12 ม.ค. 2553
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว75) 12 ม.ค. 2553
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2553 12 ม.ค. 2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อด้วยศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนบนฐานรากวัฒนธรรมท้องถิ่น และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อด้วยศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาบนฐานรากวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0893.2/ว03) [บัญชีรายชื่อต่อยอดฯ] [รายชื่อ ผอ.,ศน.ฯ] 12 ม.ค. 2553
แจ้ง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ การสร้างารางคำนวณขั้นสูง รุ่นที่ 7 และหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัสดุ รุ่นที่ 14 (มท 0807.2/ว313) 12 ม.ค. 2553
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว70) 12 ม.ค. 2553
โครงการอบรมทิศทางการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว53) 12 ม.ค. 2553
พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (มท 0211.4/ว4320) 12 ม.ค. 2553
แนวทางการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว54) 11 ม.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [481]