การชำระค่าลงทะเบียนนักศีกษาปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการงานช่างและผังเมือง และหลักสูตรการจัดการการคลัง รุ่นที่1 (งวดที่3) 20 พ.ค. 2553
การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (รุ่นที่ 6/1) ปีการศึกษา 2553 20 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ 20 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 20 พ.ค. 2553
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 20 พ.ค. 2553
การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 20 พ.ค. 2553
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ 20 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งปี 2552 [รายชื่ออบรมรุ่นที่ 2] [แผนที่โรงแรมพานหินการ์เด้นวิว] 17 พ.ค. 2553
การจัดส่งรายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวินัย (มท 0809.6/ว885) 14 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 5-6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว884) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 14 พ.ค. 2553
นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (มท 0891.4/ว868) 14 พ.ค. 2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (มท 0809.6/ว557) [บัญชีรายชื่อฯ] 14 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานบุคลากร รุ่นที่ 1,การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว182) 14 พ.ค. 2553
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0803/ว869) 12 พ.ค. 2553
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป (มท 0809.2/ว103) 12 พ.ค. 2553
ขอให้จังหวัดจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการเงิน การคลัง (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว876) [รายชื่อผู้อบรมฯ] 12 พ.ค. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว860) 11 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว179) 11 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 33 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว177) 11 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว176) 11 พ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [506]