การจัดเตรียมงบประมาณทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว444) 4 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 37 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว73) 4 มี.ค. 2553
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว440) [บัญชีรายละเอียดฯ] 3 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 56, ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 13 (มท 0807.3/ว86, ว88) 3 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 41 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว82) 3 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 55 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว81) 3 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 35 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว80) 3 มี.ค. 2553
การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว439) 3 มี.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 31 (มท 0807.3/ว79) 3 มี.ค. 2553
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552 (มท 0893.3/ว436) 3 มี.ค. 2553
ขอให้ติดตามและเพิ่มเติมการเฝ้าระวังสถานการณ์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/1749) 3 มี.ค. 2553
ขอความร่วมมือในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว415) 3 มี.ค. 2553
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS (Upload Excel Form) ผ่าน Web online (มท 0803/ว421) 3 มี.ค. 2553
โครงการปี พ.ศ. 2553 ปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว429) 3 มี.ค. 2553
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (มท 0802.4/ว424, ว425) 2 มี.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 2 มี.ค. 2553
การปรับระดับการเตือนภัยในบริเวณ สถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว156) 26 ก.พ. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว418) [บัญชีจัดสรรฯ] 26 ก.พ. 2553
การจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอก และการใช้แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพและปัญกาการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว409) 26 ก.พ. 2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหลักสูตรหัว หน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ และหัวหน้างานบริหารทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว84) [รายชื่อผู้อบรมหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ] [รายชื่อผู้อบรมหัวหน้างานบริหารทั่วไป] 26 ก.พ. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [492]