การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา) (มท 0809.4/ว 2275) 1 พ.ย. 2553
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๗๙) [บัญชีรายชื่อฯ] 1 พ.ย. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถินชำนาญการ 29 ต.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง เข้าสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 29 ต.ค. 2553
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๘) 29 ต.ค. 2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๗๔) 29 ต.ค. 2553
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตลูกทุ่ง รวมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๑.๓/ว ๕๘๔) 29 ต.ค. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ ๑) (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๐๑-๑๑๗๗๕) [บัญชีรายละเอียดฯ] 29 ต.ค. 2553
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๓๙) 29 ต.ค. 2553
รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖/๑ (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๖๕) [รายชื่อนักศึกษาฯ] 29 ต.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเทภภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๖๗) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 29 ต.ค. 2553
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำรวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๖๙) 29 ต.ค. 2553
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๖๑) [บัญชีรายละเอีดยการจัดสรรงบประมาณฯ] 29 ต.ค. 2553
โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ (จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา) (สข 0037.1/ว 5139) 28 ต.ค. 2553
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๒๑) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ] 28 ต.ค. 2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 4-6 (มท 0809.6/ว 1987) [บัญชีรายชื่อฯ] 27 ต.ค. 2553
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและรายงานสถานการณ์ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๕๓) 27 ต.ค. 2553
ดำเนินการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๒๕๕) 27 ต.ค. 2553
การรายงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/๑๑๖๓๔) 26 ต.ค. 2553
ขอหารือแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๔๑) 26 ต.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [540]