การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 957) 2 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชการศึกษา รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 954) 2 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 951) 2 มิ.ย. 2553
อบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 953) 2 มิ.ย. 2553
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0893.3/4721) [บัญชีรายชื่อฯ] 2 มิ.ย. 2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ 279/2553) 2 มิ.ย. 2553
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (มท 0803/ว 937) 2 มิ.ย. 2553
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0809.2/ ว 960) 2 มิ.ย. 2553
การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษ๊ยณอายุราชการ (มท 0809.2/ว 141) 2 มิ.ย. 2553
ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553 (มท 0891.3/ว 947) 2 มิ.ย. 2553
รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น ปี 2552 (มท 0891.3/ว 946) 2 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 59 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 (มท 0807.3/ว 955) 1 มิ.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 956) 1 มิ.ย. 2553
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง (มท 0809.2/ว 134) 1 มิ.ย. 2553
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system (มท 0810.4/ว 939) 1 มิ.ย. 2553
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว 1551) 31 พ.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [เอกสารแนบฯ] 31 พ.ค. 2553
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการเงิน การคลัง ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ด่วนที่สุด มท 0805/ว 934) [บัญชีรายชื่อฯ] 31 พ.ค. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ ว 913) 31 พ.ค. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0807.3/ว 912) 31 พ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [509]