แนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๙๔) 11 ก.ค. 2554
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐๕๑, ๓๑๖๔) 11 ก.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๓๙๓) 11 ก.ค. 2554
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๘๖) 8 ก.ค. 2554
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๓๘๓) 8 ก.ค. 2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๘๖) 8 ก.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๓๗๘) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 8 ก.ค. 2554
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๑๕ วัน) รุ่นที่ ๗ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๓๘๒) [บัญชีรายชื่อฯ] 8 ก.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วิทยุสื่อสารในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๑) 8 ก.ค. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๓๗๔) 7 ก.ค. 2554
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๓๗๕) 7 ก.ค. 2554
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๓๘๙) 7 ก.ค. 2554
ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๓๖๘) 6 ก.ค. 2554
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว๑๓๕๑) 6 ก.ค. 2554
การขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๖๖, ว๑๓๖๗) 6 ก.ค. 2554
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ค. 2554
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๓๕๘) 6 ก.ค. 2554
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๓๕๒) 6 ก.ค. 2554
การดำเนินการนำตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๖๔) 6 ก.ค. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๓๐) 5 ก.ค. 2554
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [579]