การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๐, ว๙๘๘) 9 พ.ค. 2554
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๙) 9 พ.ค. 2554
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๕๘, ว๙๘๙) 9 พ.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๙๘๕) 9 พ.ค. 2554
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙๘๒) 9 พ.ค. 2554
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(มท ๐๘๗๒.๓/ว๙๗๖) 6 พ.ค. 2554
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๗) 6 พ.ค. 2554
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว ๙๗๔) 6 พ.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๒) 6 พ.ค. 2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิศษ สานฝันให้เป็นจริง (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๙๗๐) 6 พ.ค. 2554
รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๙๗๑) 6 พ.ค. 2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๒ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๕) 6 พ.ค. 2554
ข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๖๖) 6 พ.ค. 2554
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๒.๓/ว ๓๙๕๒) 6 พ.ค. 2554
ประกาศการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับสายงานร่วมและสายงานเฉพาะของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท ๐๘๐๒.๓/ว๙๕๖, ว๕๕) 4 พ.ค. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๓๑ - รุ่นที่ ๓๙ [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ ๓๑-๓๙] 4 พ.ค. 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๔๘,๙๔๙) [บัญชีรายชื่อฯ] 3 พ.ค. 2554
การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/๓๙๐๖) 3 พ.ค. 2554
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๔๒) 3 พ.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๙๕๑) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 3 พ.ค. 2554
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [568]