การดาวน์โหลดแบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน (มท 0891.4/ว1008) [แบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน] 17 เม.ย. 2555
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งใหม่ (องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (มท 0891.3/ว 997) 17 เม.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (มท 0808.2/ว975) 17 เม.ย. 2555
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว713) 17 เม.ย. 2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๙๘) 12 เม.ย. 2555
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๓) 12 เม.ย. 2555
การคุ้มครองคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ กรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๒) 12 เม.ย. 2555
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๐) 12 เม.ย. 2555
การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม (มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๙) 12 เม.ย. 2555
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๘๔) 12 เม.ย. 2555
ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๕๙๐) 12 เม.ย. 2555
อัตราราคางานต่อหน่วย (มท ๐๘๐๓/ว๓๕๓๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 เม.ย. 2555
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๗๗) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 เม.ย. 2555
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๘๐) 11 เม.ย. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๗) 11 เม.ย. 2555
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๙๒๓) 11 เม.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๙-๑๐ (มท ๐๘๙๓.๔/ว๙๓๒,ว๙๓๓) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 เม.ย. 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๘-๑๐ (มท ๐๘๙๓๔/ว๙๕๓,ว๙๕๔,ว๙๕๕) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 เม.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์เชิญประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรี) เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๗๒) 11 เม.ย. 2555
การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๖๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 10 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [629]