การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงานของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีกู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน (มท 0808.4/ว17) 20 ส.ค. 2553
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการญาติเยี่ยมทางไกล ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (มท 0806/ว1613) 19 ส.ค. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว1605) 19 ส.ค. 2553
โครงการอบรมสัมมนาครูอาสาพัฒนากีฬาสนามกีฬาถ่ายโอนระดับจังหวัด ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1576) 19 ส.ค. 2553
โครงการอบรมสัมมนาครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1577) 19 ส.ค. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2553 (มท 0801.2/ว430,ว431) 19 ส.ค. 2553
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว275) 18 ส.ค. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2553 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2552 (มท 0808.2/ว1600) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ส.ค. 2553
ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารเรียน)(ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/8280,8281.8282.8283) 18 ส.ค. 2553
ขอความร่วมมือบริจาคเพื่อการศึกษา (มท 0808.2/ว1572) 17 ส.ค. 2553
การจ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1581) 17 ส.ค. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว1592) 17 ส.ค. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว1591) 17 ส.ค. 2553
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ครั้งที่ 4 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/8207-8213) 17 ส.ค. 2553
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (มท 0891.3/ว1586) 17 ส.ค. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว1568) 17 ส.ค. 2553
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1587) 17 ส.ค. 2553
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1575) 17 ส.ค. 2553
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป (มท 0802.4/ว1579, ว1580) 16 ส.ค. 2553
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1555) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 ส.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [525]