การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้)(มท ๐๘๐๘.๒/๒๖๔๒-๒๗๐๗) [บัญชีรายละเอียดฯ] 24 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๗๐๘-๒๗๘๒) [บัญชีรายละเอียดฯ] 24 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๔โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.)งวดที่ ๓-๔ (เม.ย.-ก.ย. ๒๕๕๔)(ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/๒๗๙๘-๒๘๗๒) [บัญชีรายละเอียดฯ] 24 มี.ค. 2554
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/๒๖๒๑) 24 มี.ค. 2554
แจ้งความคืบหน้าการส่งโครงการพัฒนางานฯ ตามหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ 24 มี.ค. 2554
การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๙) 24 มี.ค. 2554
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๖๙๓) 24 มี.ค. 2554
การแต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๙) 24 มี.ค. 2554
ยกเลิกและแก้ไขข้อความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/๓๐๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๔ เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๘๒) 23 มี.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๕๔๓-๒๖๑๗) [บัญชีรายละเอียดฯ] 23 มี.ค. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (มท ๐๘๐๘.๔/ว๐๐๘) 23 มี.ค. 2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๖๗๗) 23 มี.ค. 2554
ร่างระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ และร่างประเด็นหารือในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ. 22 มี.ค. 2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทยพิจารณา (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖๖๓) 22 มี.ค. 2554
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๖๖๕) 22 มี.ค. 2554
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบการถ่ายโอนภารกิจฯ 21 มี.ค. 2554
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๕๐) 21 มี.ค. 2554
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๖) [รายละเอียดการจัดสรรเบี้ยความพิการ] 21 มี.ค. 2554
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๗) 21 มี.ค. 2554
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๓๕) 21 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [561]