คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการในส่วนที่นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ได้รับมอบหมาย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว410) 11 ก.พ. 2553
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนทราบ (มท 0812/ว218) 11 ก.พ. 2553
การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองระดับจังหวัด เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว296) 10 ก.พ. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 10 ก.พ. 2553
การตรวจสอบงบการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0803/ว294) 10 ก.พ. 2553
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ. 2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว283) 10 ก.พ. 2553
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0803/ว281) 10 ก.พ. 2553
ขอความร่วมมือในการคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการดีเด่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว289) 10 ก.พ. 2553
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว24) [ใบสมัคร] [ใบฝากเงิน] 10 ก.พ. 2553
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-6 (มท 0809.5/ว25) [บัญชีรายชื่อฯ] 10 ก.พ. 2553
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท 0890.4/ว259) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 ก.พ. 2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 9 ก.พ. 2553
แจ้งกำหนดการงานมหกรรม รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศตนปิดทองหลังพระ (มท 0810.2/ว279) 8 ก.พ. 2553
การมอบอำนาจของอธิบดีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (มท 0802.3/ว280) 8 ก.พ. 2553
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศึลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มท 0801.2/ว1071) 8 ก.พ. 2553
การหักล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งประเภทเอกสาร BD และ BF ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว269) 8 ก.พ. 2553
เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มท 0891.4/ว263) 8 ก.พ. 2553
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (มท 0891.4/ว252) 8 ก.พ. 2553
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 รุ่นที่ 5 (มท 0893.4/ว266) [บัญชีรายชื่อฯ] 8 ก.พ. 2553
แจ้งผลการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (หลักสูตร 7 วัน รุ่นที่ 19-20)(มท 0809.6/ว274) [บัญชีรายชื่อฯ] 8 ก.พ. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [488]