ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว9) [ใบสมัครฯ] [ใบฝากเงินฯ] 21 ม.ค. 2553
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา 38 สถาบัน 21 ม.ค. 2553
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว138) 20 ม.ค. 2553
การรายงานในแบบไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว137) [แบบไทยเข้มแข้งฯ] 20 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว132) 20 ม.ค. 2553
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยเทคนิค DIR/Floortime 19 ม.ค. 2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 31 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว22) 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-3 (มท 0809.5/ว7) [บัญชีรายชื่อฯ] 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 12 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว23) 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 6 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว21) 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 40 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว20) 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 34 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว019) 19 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 53 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว018) 19 ม.ค. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบเงิยอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 2)(มท 0808.2/407-481) [บัญชีรายละเอียดฯ] 19 ม.ค. 2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (มท 0812/ว118) 18 ม.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 26 (มท 0807.3/ว004) [บัญชีรายชื่อฯ] 18 ม.ค. 2553
มติ ครม. เกี่ยวกับวันหยุดราชการ (มท 0201.2/ว130) 18 ม.ค. 2553
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2553 (มท 0809.6/ว120) 18 ม.ค. 2553
การซักซ้อมแนวทางดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว122) 18 ม.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [483]