ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน ประจำปี 2553 (มท 0809.6/ว558) [บัญชีรายชื่อฯ] 8 เม.ย. 2553
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2553) (มท 0802.2/ว696) 8 เม.ย. 2553
ให้ผู้ประสานงานและผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ เข้าประชุมเพื่อปฐมนิเทศฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว692) 8 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 32 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว136) 8 เม.ย. 2553
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด (มท 0809.4/ว691) 8 เม.ย. 2553
การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท 0803/ว686) 8 เม.ย. 2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2553 (มท 0802.2/ว680,ว681,ว682) 8 เม.ย. 2553
ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 7 เมษายน 2553 7 เม.ย. 2553
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว669) [บัญชีรายชื่อฯ] 7 เม.ย. 2553
ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น ประจำปี 2553 (มท 0891.3/ว668) 7 เม.ย. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว134) 7 เม.ย. 2553
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (มท 0810.3/ว670) 7 เม.ย. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 20 และหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว141) [บัญชีรายชื่อฯ] 5 เม.ย. 2553
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ พ.ศ.2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว669) [รายชื่อผู้เข้าประชุมฯ] 5 เม.ย. 2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 5 เม.ย. 2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2553 (มท 0809.6/ว559) [บัญชีรายชื่อฯ] 5 เม.ย. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2553 (มท 0801.2/ว228) 5 เม.ย. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2553 (มท 0801.2/ว230) 5 เม.ย. 2553
การเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย (สำหรับผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี 2550 และ 2551)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว663) [บัญชีรายชื่อฯ] 5 เม.ย. 2553
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด (มท 0809.4/ว661) 5 เม.ย. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [500]