การเปลี่ยนแปลงกำหนดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนชุมชน รุ่นที่ 4 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว861) 10 พ.ค. 2553
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 10 พ.ค. 2553
ประชาสัมพันธ์ข่าวการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 พ.ค. 2553
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0810.4/ว855) 10 พ.ค. 2553
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปของโครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) จำนวน 23,000 ล้านบาท (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว854) 10 พ.ค. 2553
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. .... (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว845) 7 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/4144) 7 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2553 (มท 0807.3/4145) 7 พ.ค. 2553
การจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ว846) 7 พ.ค. 2553
โครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) จำนวน 9 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน-17 กันยายน 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว836) 7 พ.ค. 2553
โครงการพัฒนาในการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชีทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว839) 7 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 23 (มท 0807.3/ว171) 6 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว170) 6 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 28 (มท 0807.3/ว169) 6 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 58 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว168) 6 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประปา รุ่นที่ 1 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว167) 6 พ.ค. 2553
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ (มท 0803/ว827) 6 พ.ค. 2553
แจ้ง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 1) (มท 0809.5/ว1575) [บัญชีรายชื่อฯ] 6 พ.ค. 2553
ขอให้เทศบาลนคร เทศบาลเมือง รายงานข้อมูลชุมชนของเทศบาล (มท 0891.4/ว829) 6 พ.ค. 2553
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2553 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/ว828) 6 พ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [505]