แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 (มท ๐๘๐๗.๓/ ว ๒๖๐๙) 7 ต.ค. 2553
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (มท ๐๘๐๒.๓/ว ๒๐๖๑) 7 ต.ค. 2553
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (มท ๐๘๐๒.๓/ว ๓๙๕) 7 ต.ค. 2553
โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๐๕๐) 7 ต.ค. 2553
รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาค่าเงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ และเงินควบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว 2064) 7 ต.ค. 2553
การมอบหมายให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (คำสั่ง 615/2553) 6 ต.ค. 2553
แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2049) 6 ต.ค. 2553
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2048) 6 ต.ค. 2553
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท0803/ว2021) 6 ต.ค. 2553
ส่งแบบสรุปข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว 2046) 6 ต.ค. 2553
ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชครู หรือพนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2553 (ด่วนมาก มท 0809.4/ว 2047) 6 ต.ค. 2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 21 - 23 (มท 0809.6/ว 1975) [บัญชีรายชื่อฯ] 6 ต.ค. 2553
การมอบหมายให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (มท 0802.4/ว 394) 6 ต.ค. 2553
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2553 (ด่วนมาก มท 0809.4/ว 2033) 6 ต.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ หนึ่งใจ..ร่วมพัมนาท้องถิ่นไทย (มท 0808.2/ว 2037) 6 ต.ค. 2553
ประกาศกำหนดการขำระเงินต่าธรรมเนียมการศึกษา (มท 0893.4/ว 2023) 6 ต.ค. 2553
การดำเนินงานด้านสวัสดิการการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2554 ( ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 2027) [เอกสารแนบฯ] 5 ต.ค. 2553
เลื่อนการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการผลิดสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Indesign (มท 0807.3/; 2029) 5 ต.ค. 2553
การเร่งรัดการพัฒนาตลาดตามกฏกกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ( มท 0891.3/ว 2028) 5 ต.ค. 2553
รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 งวดปี 2553 (ด่วนที่สุด มท 0892.4/ว 2025) 5 ต.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [536]