ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว190) 14 ก.ค. 2553
การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (มท 0804.3/ว1217) 14 ก.ค. 2553
แจ้งแนวทางในการปฎิบัติงาน (มท 0803/ว1313) 13 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1321) 13 ก.ค. 2553
ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 (มท 0893.4/ว1322) [บัญชีรายชื่อฯ] 13 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1273) 13 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 35 (มท 0807.3/ว1286) 13 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 37 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว1320) 13 ก.ค. 2553
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 22-23 [บัญชีรายชื่อฯ] 13 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง (มท 0803/ว1309) [บัญชีรายชื่อฯ] [บัญชีรายชื่อฯ เพิ่มเติม] 12 ก.ค. 2553
โครงการให้ทุนแพทย์ชนบทคืนถิ่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (มท 0808.2/ว1305) 12 ก.ค. 2553
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1281) 12 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง (มท 0803/ว1309) [บัญชีรายชื่อฯ] 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 60 (มท 0807.3/ว1262) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว1272) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 28 (มท 0807.3/ว1266) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 20 (มท 0807.3/ว1264) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว1267) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 16 (มท 0807.3/ว1263) 9 ก.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 18 (มท 0807.3/ว1261) 9 ก.ค. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [519]