การฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ที่ มท 0807.3/ว 1802) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ว 1801) 15 ก.ย. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ที่ มท 0807.3/ ว 1800) 15 ก.ย. 2553
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2553 (ที่ มท 0802.2/ว 1854) 15 ก.ย. 2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) (ด่วนทึ่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1850) 15 ก.ย. 2553
เลื่อนข้าราชการ (คำสั่งที่ 515/2553) 14 ก.ย. 2553
ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว 1842) 14 ก.ย. 2553
ร่างเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงสำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2554 (มท 0814/ว 1833) 14 ก.ย. 2553
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2554 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว 1839) 14 ก.ย. 2553
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1818) 14 ก.ย. 2553
แผนพัฒนาสุกรทั้งระบบและแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553-2557 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1834) 13 ก.ย. 2553
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (มท 0809.4/ว 1824) 13 ก.ย. 2553
เชิญชวนร่วมส่งโครงการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1825) 10 ก.ย. 2553
การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มท 0802.2/ว 1820) 10 ก.ย. 2553
โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม (ด่วนทีสุด ที่ มท 0891.3/ว 1819) 10 ก.ย. 2553
การอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝันเราเท่ากัน 2 ( มท 0893.4/ว 1796) 10 ก.ย. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1821) [เอกสารแนบ] 9 ก.ย. 2553
การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0808.2/ว 2748) 9 ก.ย. 2553
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ (มท 0893.2/ว 1794) 9 ก.ย. 2553
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ( ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1798) 9 ก.ย. 2553
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [530]