การอยู่เวร รปภ.สถ.และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๕ 31 ม.ค. 2555
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๘) 31 ม.ค. 2555
โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๕ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๕๔) 31 ม.ค. 2555
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๒.๔/ว๒๔๓) [เอกสารแนบฯ] 30 ม.ค. 2555
แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๔๘) 30 ม.ค. 2555
แจ้งสถานที่ฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ ๑-๒ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นในเว็บไซต์ (มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๕๐) 30 ม.ค. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษที่สอง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๐๐) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ม.ค. 2555
การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๓๕) 27 ม.ค. 2555
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๐) 27 ม.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๔๖) 27 ม.ค. 2555
แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๓) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ม.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 27 ม.ค. 2555
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๒) 27 ม.ค. 2555
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๘) 26 ม.ค. 2555
ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๑) 26 ม.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๑๘) 26 ม.ค. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๑, ว๒๑๕) [เอกสารแนบ] 26 ม.ค. 2555
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๑๐) 26 ม.ค. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 ม.ค. 2555
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า (มท ๐๘๐๓/ว๒๑๖) 26 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก... [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] ....หน้าสุดท้าย >> [613]