เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2561อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2561อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคมพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 7บ้านซับรุ่งเจริญอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำานวณราคากลางโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 13 ไปหมู่ที่ 4 กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะและสาระสำคัญสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย สาย กลุ่มบ้านหนองหูช้าง - กลุ่มบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย สาย บ้านหนองไทร - บ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย สาย คลองชะเอม หมู่ที่ 9 บ้านวังรัตนะ กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคมพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 2 บ้านซับอโศกอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย จำานวน 2 สาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/49 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB